×

JAVNI POZIV - DODJELA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Petak, 16. Ožujak 2018  |   Grad Novalja  |   1130

Sukladno čl. 46. Statuta GradaNovalje („Županijski glasnikLičko-senjske županije“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni teksti 16/16), čl. 7. Uredbe o postupkudavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04,63/08, 133/13 i 63/14 u daljnjem tekstu: Uredbe) te Planu upravljanja pomorskimdobrom na području Grada Novalje za 2018. godinu (Klasa: 342-01/18-02/01,Urbroj: 2125/06-01/01-18-1 od 15.siječnja 2018. godine), Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje
JAVNI POZIV
z
apodnošenje zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području
Grada Novalje za 2018. godinu

I.
Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, na podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Novalje.
II.
Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na tiskanom obrascu koji čini sastavni dio Uredbe, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Novalja, Vijeće zadodjelu koncesijskih odobrenja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja.
Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objave Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2018. godinu koji se objavljuje na internet stranici Grada Novalje i na oglasnoj ploči.
Nakon istekatog navedenog roka Vijeće će pregledati pristigle zahtjeve i o istima odlučiti.
Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:
Izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, te dokaz o sposobnosti brodice/broda zaplovidbu (samo u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnostis brodicom/brodom).

III.

Podnositelja zahtjeva čiji zahtjev Vijeće prihvati i ocijeni usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2018. godinu Vijeće će pozvati na uplatu određenog iznosa na ime naknade za koncesijsko odobrenje.
KLASA: 342-01/18-02/01
URBROJ:2125/06-01/01-18-4
Novalja, 16.ožujka 2018.g.
Gradonačelnik
Ante Dabo, dipl. pravnik.,v.r.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top