×

Kontakt - Gradska uprava

Grad Novalja
Trg dr. Franje Tuđmana 1
53291 Novalja

Matični broj: 2575906
OIB: 85290822507

Broj žiro-računa: 2340009-1828800007
IBAN: HR11 2340 0091 8288 0000 7
SWIFT: PBZGHR2X

Radno vrijeme gradske uprave

Radnim danom od 07,00 do 15,00 sati
Vikendom i blagdanom - Zatvoreno

Telefonska centrala 053/661-350

 

Gradonačelnik Grada Novalje
Ivan Dabo
gradonacelnik@novalja.hr

GRADSKA UPRAVA GRADA NOVALJE

Gradsku upravu Grada Novalje čine: 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Ivana Kurilić, dipl. oec.
053 / 662 - 270
ivana.kurilic@novalja.hr

Viši stručni suradnik za civilnu zaštitu i sigurnost

Referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

053 / 661 - 080
ured.gradonacelnika@novalja.hr

Administrativni referent Ureda Grada
Natalija Dabo Vujević
053 / 663 - 409
ured.grada@novalja.hr

Administrativni tajnik za uredsko poslovanje pisarnicu i arhiv
Suzana Baričević
053 / 663 - 603
pisarnica@novalja.hr

Domar - ložač
Nino Trcol

Voditelj školsko-sportske dvorane
Ivica Datković
098 / 421 - 330

Spremačice
Nada Ružić
Nedjeljka Badurina Čauš

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Pročelnik Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave
Silvija Hodak Tauzer, dipl. iur.
053 / 663 - 407
pravnik@novalja.hr  

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave dijeli se na:


» Odsjek za proračun i financije
Voditelj odsjeka za proračun i financije:
Spomenka Tamarut, dipl. oec.
053 / 663 - 400
proracun@novalja.hr

Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo
Monika Škunca, mag. oec.
053 / 663 - 401
financije@novalja.hr

Viši stručni savjetnik za naplatu poreza na kuće za odmor:
Meri Kovač, spec.publ.admin.
053 / 663 - 413
porezi@novalja.hr

viši stručni suradnik za pravne poslove
Ivan Peranić, mag.iur.
053 / 663 - 413
ivan.peranic@novalja.hr

Referent za vođenje računovodstva proračunskih korisnika
Agnezija Vukić
053 / 663 - 404
proracunski.korisnici@novalja.hr

Računovodstveni referent
Tatjana Šuljić
053 / 663 - 401
racunovodstvo@novalja.hr

Referent za naplatu
Vesna Dabo
053 / 663 - 413
komunalni.doprinos@novalja.hr

» Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Voditelj odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Gordana Vuković, dipl. ing. arh.
053 / 663 - 411
urbanizam@novalja.hr

Administrativni referent
Vesna Samaržija
053 / 663 - 411 

» Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti
Voditelj odsjeka za gradske naknade i društvene djelatnosti
Margareta Škunca - Čepulo, dipl. oec.
053 / 663 - 406
margareta.skunca@novalja.hr

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
Tea Vidas, dipl. učit.
053 / 663 - 405
tvidas10@gmail.com

Viši stručni suradnik za stambeno-komunalnu djelatnost
Tomislav Zubović, mag. oec.
053 / 663 - 403
tomislav.zubovic@novalja.hr

Administrativni referent za komunalne poslove
Ivanka Zeneral
053 / 663 - 406
komunalna.naknada@novalja.hr

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav
Ante Dabo, mag. ing. aedif.
053 / 663 - 402
infrastruktura@novalja.hr

Savjetnik za komunalni sustav
Marija Vidušin, mag. oec.
053 / 663 - 402
m.vidusin@novalja.hr

Viši stručni suradnik za komunalni sustav
Josip Škunca, struč. spec. ing. aedif.
053 / 663 - 410
j.skunca@novalja.hr

Viši stručni suradnik za komunalni sustav
Josip Vidušin, struč. spec. ing. aedif.

053 / 663 - 410 
infrastruktura.novalja@gmail.com

Viši stručni suradnik za europske fondove i javnu nabavu
Tina Mejak Vidas, dipl. oec.
053 / 663 - 410 
fondovi@novalja.hr

Viši stručni suradnik za europske integracije i gospodarstvo
Dinko Škunca, mag. oec.
053 / 663 - 407
fondovi1@novalja.hr

Viši stručni suradnik za pravne poslove
Kristina Vidušin, mag. iur.
053 / 663 - 410
pravni.poslovi@novalja.hr

Viši referent za komunalnu infrastrukturu
Romana Semenčić, ing. građ.
053 / 663 - 603
komunalna.infrastruktura@novalja.hr

Komunalni redar
Anđel Barić
053 / 663 - 460
kom.redarstvo.novalja@gmail.com

Komunalni redar 
Marin Badurina 
053 / 663 - 460
kom.redarstvo.novalja@gmail.com

Komunalno - prometni redar
Ivica Šuljić
053 / 663 - 460
099 / 474 11 15
ivica.suljic@novalja.hr

Komunalno - prometni redar
Miljenko Badurina
053 / 663 - 460
prometno.komunalno@novalja.hr

Komunalno - prometni redar
Jadranko Šćiran
053 / 663 - 460
kom.redarstvo.novalja@gmail.com

Top