×

EU Projekt - Postrojenje za sortiranje otpada

Postrojenje za sortiranje otpada

NAZIV PROJEKTA
Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – Grad Novalja, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.12.0020

KRATAK OPIS PROJEKTA ( OPERACIJE)
Naziv Projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – Grad Novalja
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.06.3.1.12 – inačica 5
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala
Naziv specifičnog cilja: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištu

OPĆI CILJ PROJEKTA
Izgradnjom i  opremanjem postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (otpadni papir, karton) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, metal i tekstil), pridonijeti će se ukupnom boljitku života na području Grada Novalje, a posebno na lokaciji Uvala Zrće – Caska, s obzirom da je vizura navedenog prostora u velikoj mjeri nagrđena s ostacima otpadnih vrećica i sl.
Izgradnjom navedenog postrojenja pridonijeti će se udovoljavanju nacionalnih i EU normi.

SVRHA PROJEKTA
Svrha projekta je omogućiti građanima:
VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta određena je u iznosu od 8.114.903,00 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se u iznosu od 7.953.903,00 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 6.760.817,55 kuna.
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
od 15. veljače 2021. do 15. veljače 2022. godine

O PROJEKTU
Projektom se želi izgraditi postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada koji se sastoji od zgrade unutar koje se odvijaju tehnološki procesi sortiranja, baliranja i skladištenja odvojeno sakupljenog otpada te zgrade za zaposlenike sa pripadajućim sanitarnim čvorom te garderobom.
Postrojenje će biti izgrađeno na katastarskoj čestici 3408/11 k.o. Novalja.
Hala je tlocrtno pravokutnog oblika dimenzija 16,0x42,5m. pripadajući objekt konstruktivno je spojen s halom tlocrtnih dimenzija 3,8x11m. Krov hale izvest će se kao dvostrešni s nagibom od 14 stupnjeva. Visina sljemena hale je 8m.
Tehnološki proces mehaničkog (ručnog) odvajanja nečistoća iz dopremljenih sastavnica otpada te skladištenje do konačne predaje ovlašteniku, odvijat će se na sortirnoj liniji, koja čini jedinstvenu cjelinu i koja se sastoji od sljedeće opreme:

Nakon procesa sortiranja balirani materijal će se uskladištiti unutar zgrade do konačne predaje ovlašteniku radi oporabe. Za potrebe skladištenja, unutar sortirnice će biti osiguranja površina od oko 95m2 na kojoj će biti moguće skladištiti oko 600 bala spremnih za transport.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Dinko Škunca, mag,oec., email: fondovi1@novalja.hr

POVEZNICE


Potpisan ugovor za projekt sortirnice

Reportaža o projektu sortirnice


Top