×

EU Projekt - Rekonstrukcija zgrade DVD-a

Rekonstrukcija zgrade DVD-a

NAZIV PROJEKTA
Rekonstrukcija zgrade DVD-a

KRATAK OPIS PROJEKTA ( OPERACIJE)
Mjera: Mjera 7 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
Podmjera: 7.4. Ulaganje u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
Tip operacije: 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

OPĆI CILJ PROJEKTA
Provedbom projekta unaprijediti će se standard i kvaliteta života kroz rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade DVD Novalja. Novi vatrogasni dom omogućiti će nesmetani rad i razvoj DVD-a Novalja u tehnički ispravnim uvjetima te provođenje edukativnih i promotivnih radionica vezanih uz sprječavanje požara i smanjenje posljedica drugih štetnih događaja. Društvena dvorana uključujući i smještajni kapacitet omogućiti će djelovanje i drugih udruga sa područja Grada i šire, a čiji je fokus rad s djecom, mladima, osobama treće životne dobi i očuvanju prirodne i kulturne baštine uz  međusobnu suradnju i razmjenu iskustava. Direktno i indirektno otvaranje radnih mjesta te poboljšanu kvalitetu života svih građana.

SVRHA PROJEKTA
Svrha projekta je unaprijediti standard i kvalitetu života građana i djelatnika DVD-a kroz rekonstrukciju i opremanje zgrade DVD-a Novalja koja će omogućiti nesmetan rad i razvoj te zaštitu građana.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta određena je u iznosu od 7.690.997,48 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 5.789.899.98 kuna.
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za ruralni razvoj.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
22 mjeseca

O PROJEKTU
Postojeća građevina visine P+1 rekonstruirati će se na način da se u dijelu prizemlja uklanja postojeći, dotrajali dio, formira se tlocrt pravilnih linija i oblika te etaže prizemlje, I. i II. kata. Cjelokupna rekonstrukcija (sanacije i zamjene oštećenih i dotrajalih dijelova postojeće građevine) izvesti će se u svrhu poboljšanja uvjeta rada djelatnika DVD-a. Ovom rekonstrukcijom također će se dobiti i prostor za rad udruga koje djeluju na području Grada Novalje. Postavom nove termo izolirane fasade i primjenom suvremenih rješenja za grijanje, hlađenje, proizvodnju električne energije za osobne potrebe, novim interijerskim rješenjem ispunjavaju se bitni zahtjevi za građevinu i njihove korisnike u skladu sa današnjim standardima. Uz poboljšanje uvjeta rada i djelovanja DVD-a Novalja i udruga koje će se koristiti prostorom građevine, krajnji rezultat je i veliko smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje.
Predviđeni prostor za gore navedenu radnju prostire se na građevinskoj čestici k.č.br.1772/1, k.o. Novalja.  Zona je povezana sa asfaltiranim prometnicama dimenzioniranim za sve vrste lakog i teškog prometa. Građevina koja se rekonstruira smještena je na novoformiranoj parceli nepravilnog oblika površine 5680,00 m2.
Postojeća građevina izvedena je kao samostojeći volumen i jedinstvena funkcionalno – tehnička cjelina, a čine je prizemlje i 1. kat ( P+K1). Konstruktivni elementi koji čine nosivi sklop građevine jesu: temeljni, vanjski i unutarnji nosivi zidovi, horizontalni i vertikalni serklaži, stupovi, grede, međukatne konstrukcije i krovište. Temeljni zidovi su trakasti AB. Zidovi su zidani od blok opeke. Stropna ploča iznad prizemlja je AB ploča. Sve grede i nadvoji su armirano – betonski. Stepenište (krakovi i podesti), stepenice su izrađeni od armiranog betona.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Dinko Škunca, mag,oec., email: fondovi1@novalja.hr

POVEZNICE


Top