×

Izmjena Odluke o mjerama poticanja poduzetništva

Ponedjeljak, 10 Listopad 2016  |   Grad Novalja  |   491

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada NovaljeNa temelju članka članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 5/14- pročišćeni tekst i 16/16), a u svezi članka 6. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12), Gradonačelnik Grada Novalje donosi


ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje
Članak 1.

U članku 2. Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje (KLASA:302-02/15-01/03; UR.BROJ: 2125/06-01/01-15-02, od 18.08.2015. ) u stavku 2. , iza riječi „obrtnici“ dodaju se riječi „mali iznajmljivači“.
U stavku 4. riječi „(izuzev primarne poljoprivredne proizvodnje)“, brišu se.

Članak 2.

U članku 3., točki 6. Subvencioniranja očuvanja tradicionalnih i deficitarnih djelatnosti i proizvoda, iza podmjere „6.2 - Subvencioniranje prodaje janjeće kože i vune“, dodaje se podmjera: 6.3 - Sufinanciranje vodoopskrbe gospodarske djelatnosti na područjima bez vodovodne mreže“.

Članak 3.

U članku 6., stavku 1. brišu se riječi „niti za djelatnosti primarne prerade poljoprivrednih proizvoda“.

Članak 4.

U članku 11. iza točke b) dodaju se nove točke c) i d) koji glase:
c) „Subvencioniranje vodoopskrbe gospodarske djelatnosti na područjima u kojima ne postoji vodovodna mreža s ciljem aktivacije poljoprivrednih površina ali i gospodarske djelatnosti u područjima u kojima nema vodovodne mreže, niti mogućnosti da se korisnik spoji na istu - sufinancira se dobava vode kao nužnog preduvjeta za obavljanje bilo koje vrste djelatnosti.“
„d) Povećanje nasada ili povećanje osnovnog stada - S ciljem održivosti i razvoja poljoprivrednih gospodarstava i tvrtki, te poticanja samozaposlivosti i očuvanja tradicionalnih vidova poljoprivredne djelatnosti i tradicionalnih proizvoda te stvaranja dodatne vrijednosti u istim, subvencionirati će se proširenje nasada ili osnovnog stada.“
Dosadašnja točka c) postaje točka e). U stavku 4. riječi „najma prostora“, brišu se.

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 7. dodaje se novi podnaslov: „Izvještavanje i kontrola namjenskog utroška sredstava „.
Dosadašnji stavak 8. postaje članak 13 a).

Članak 6.

Iza članka 13.a) dodaju se članci 14., 15., 16., 17. i 18. koji glase:

„Članak 14.
Za transfere isplaćene u tekućoj proračunskoj godini kontrola na licu mjesta u pravilu se provodi do kraja proračunske godine.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka za transfere isplaćene u studenom i prosincu tekuće godine, kontrola na licu mjesta može se obaviti do 28. veljače sljedeće godine.

Članak 15.
Kontrola na licu mjesta može se provoditi tijekom realizacije projekta/aktivnosti za koji se odobrio transfer i nakon završetka projekta/aktivnosti. Kontrolori od strane Grada ne smiju biti u sukobu interesa i treba ih imenovati prema specifičnim znanjima i iskustvu, a imenuje ih Gradonačelnik.

Članak 16.
Kontrola se provodi uz pomoć Plana Kontrole i Obrasca Kontrole koji se nalaze u Prilogu ove Odluke te čine njen sastavni dio. Plan Kontrole i Obrazac Kontrole ne objavljuju se u službenom glasilu. Prilikom provođenja kontrole nužno je također pribaviti i 10 fotografija kojima se dokazuje da je svaki zahtjev korisnika proveden tj. da su sredstva dodijeljena od strane Grada Novalje namjenski utrošena.
Plan rada za kontrolu na licu mjesta odobrava Pročelnik nadležnog upravnog tijela i potpisuje dopis kojim se primatelju sredstava najavljuje obavljanje kontrole na licu mjesta u svrhu pripreme dokazne dokumentacije za korištenje isplaćenih sredstava za koje se obavlja kontrola na licu mjesta.
Pisana najava dostavlja se primatelju sredstava kod kojeg je planirano obavljanje kontrole na licu mjesta u pravilu tri (3) radna dana prije datuma početka obavljanja kontrole na licu mjesta.
Obavljanjem kontrole na licu mjesta utvrđuje se činjenično stanje i prikupljaju dokazi u svrhu utvrđivanja koriste li se sredstva namjenski, sukladno sa zahtjevima i ciljevima koji su trebali biti realizirani kroz primjenu odredbi Ugovora odnosno dokumenta o transferu, pri čemu se kao radna dokumentacija koristi Obrazac kontrole u prilogu ove odluke.

Članak 17.
Ako su uočene nepravilnosti, primjenjuje se procedura za izvješćivanje o nepravilnostima sukladno odredbama Pravilnika o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 70/12).
Ako se naknadno utvrdi da su isplaćena sredstva proračuna korištena nezakonito i nenamjenski od strane primatelja transfera, pročelnik nadležnog upravnog tijela dužan je odmah zatražiti povrat sredstava u proračun, te o tome obavijestiti Odsjek za proračun i financije.
Sredstva se vraćaju u proračun Grada u korist rashoda koji je terećen u trenutku isplate ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata odnosno u korist ostalih nespomenutih prihoda ako se sredstva povrata odnose na rashode izvršene prethodnih godina.

Članak 18.
Ukoliko se utvrdi da je primatelj transfera nezakonito i nenamjenski utrošio proračunska sredstva, isti više neće moći ostvariti sredstva subvencija, pomoći i donacija iz proračuna Grada Novalje naredne tri godine od isteka godine u kojoj je nepravilnost utvrđena.
Svi primatelji sredstava poticanja malog i srednjeg poduzetništva po ovoj odluci, dužni su osigurati i mogućnost kontrole na licu mjesta djelatnicima Grada što će se regulirati i Ugovorom o dodjeli sredstava potpore.“

Članak 7.

Dosadašnji članci 14., 15. i 16. postaju članci 19., 20. i 21.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na službenim stranicama Grada Novalje i oglasnoj ploči Grada Novalje.

Gradonačelnik Grada Novalje
Ante Dabo,univ.bacc.iur.


Klasa: 302-02/16-01/05
Urbroj: 2105/06-01/01-16-01
Novalja, 10. listopada 2016.g.
Podijeli:  


Top