×

Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva

Utorak, 11 Listopad 2016  |   Grad Novalja  |   835

Donosimo pročišćeni tekst Odluke mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje
Na temelju članka članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 12/09,7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16) a u svezi članka 6. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ( „Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12), Gradonačelnik Grada Novalje donosi

ODLUKU
o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se opći uvjeti, mjere i kriteriji za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Novalje, osiguranih u Proračunu Grada Novalje, a po programu: 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja, Aktivnost : Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva.

Članak 2.

Potpore i subvencije po ovoj Odluci (u daljnjem tekstu Odluka) dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).
Pravo na potporu i subvenciju imaju poduzetnici, obrtnici, mali iznajmljivači te ostali subjekti registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Novalje izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Novalja, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.
Korisnici subvencija za nabavku opreme i inventara po ovoj Odluci mogu biti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području Grada Novalje.
Korisnici potpora iz ove Odluke mogu biti OPG-ovi, obrti ili trgovačka društva koji imaju registrirano sjedište/ prebivalište na području Grada Novalje te najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu, a sa prebivalištem na području Grada Novalje. Pravo prvenstva pri dodjeli sredstava iz članka 1. ove Odluke za sve mjere iz ove Odluke imaju korisnici potpora navedeni u prethodnom stavku ovog članka a koji su registrirani za proizvodnu/ prerađivačku industriju.

Članak 3.

U sklopu Mjera za poticanje razvoja poduzetništva definiranih ovom Odlukom,a s ciljem poticanja i podizanja razine poduzetništva, zaposlivosti, cjelogodišnjeg obavljanja djelatnosti, te poticanja deficitarnih i očuvanja tradicionalnih djelatnosti na području Grada Novalje subvencionirati će se sljedeće mjere:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama u proizvodnom i prerađivačkom sektoru
2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete i diversifikaciju turističke ponude
4. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
5. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz:
5.1. - Udruživanje.
5.2. - Zajednički nastupi na tržištu.
5.3. - Uspostava kratkih lanaca distribucije.
5.4. - Podizanja tehnološkog standarda.
6. Subvencioniranja očuvanja tradicionalnih i deficitarnih djelatnosti i proizvoda kroz:
6.1 - Subvencioniranje klanja janjadi
6.2 - Subvencioniranje prodaje janjeće kože i vune
6.3 - Sufinanciranje vodoopskrbe gospodarske djelatnosti na područjima bez vodovodne mreže
6.4- Povećanje nasada ili povećanje osnovnog stada
6.5 - Dostupnost deficitarnih i tradicijskih djelatnosti

Članak 4.

Ukupni iznos sredstava potpore predviđen u Proračunu Grada Novalje rasporediti će se na potpore definirane u članku 3. ove Odluke.

Članak 5.

Nepovratne potpore koje su predmet ove Odluke dodjeljuju se sukladno ovoj Odluci, tokom cijele kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava ( ovisno koji kriterij nastupi ranije) po svakom pojedinom podnesenom Zahtjevu za potporom, odlukom Gradonačelnika za iznose potpore do 50.000,00 HRK, te uz prethodno mišljenje Povjerenstva za poticanje malog i srednjeg poduzetništva Grada Novalje ( u daljnjem tekstu : Povjerenstvo) za iznose potpora preko 50.000,00 HRK. Ova odluka i Obrazac za podnošenje zahtjeva za potporu objavit će se na web stranicama Grada Novalje ( www.novalja.hr ) i oglasnoj ploči u gradskoj upravi Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama u proizvodnom i prerađivačkom sektoru

Članak 6.

Grad Novalja dodjeljuje nepovratnu potporu novootvorenim tvrtkama i/ili obrtima registriranim za proizvodnju ili preradu proizvoda ( potpore se ne dodjeljuju za tvrtke registrirane za ugostiteljske, uslužne ili prijevozničke djelatnosti), i to :
a) poduzetnicima-početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo ili imaju prvi put otvoren obrt ili trgovačko društvo koje ne posluje duže od jedne (1) godine a koji imaju sjedište na području Grada Novalje te najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu, a sa prebivalištem na području Grada Novalje.
b) obrtima/trgovačkim društvima upisanim u Obrtni registar/na Trgovačkom sudu prethodnih godina, a koji sada po prvi put zapošljavaju osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu, a sa prebivalištem na području Grada Novalje.
Nepovratna potpora namijenjena je za:
a) ishodovanje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (priznati troškovi javnobilježnička ovjera, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještak, poslovni plan/investicijski program, projektno tehnološka dokumentacija, osiguranje minimalnih tehnoloških uvjeta za poslovni prostor, studij utjecaja na okoliš, dozvole)
b) troškove pri podnošenju zahtjeva za kredit i bankarske usluge za obradu kredita
c) troškove nabave opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva
Iznos potpore namijenjen sufinanciranju djelatnosti definiranih ovim člankom po pojedinom korisniku iznosi najviše do 50% opravdanih troškova projekta ili do maksimalno 30.000,00 kuna.
Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu samo jednom. Za ostvarivanje nepovratne potpore iz ovog članka poduzetnik je dužan dostaviti:
- preslik registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
- potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja
- preslik računa na ime troškova otvaranja obrta ili trgovačkog društva, izrade dokumentacije, planova, studija i ostale dokumentacije
- preslik računa za nabavljenu opremu i preslik izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa za nabavljenu opremu
- potvrdu da vlasnik novoosnovane tvrtke nema dugovanja prema Gradu Novalji po bilo kojoj osnovi
-Izjava o povezanim društvima

2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Članak 7.

Grad Novalja dodjeljuje nepovratnu potporu subjektima koji udovoljavaju odredbama članka 2. ove Odluke a spadaju u male poduzetnike (mala trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja). Nepovratna potpora namijenjena je za:
a) naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca)
b) izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.
Iznos potpore namijenjen sufinanciranju djelatnosti definiranih ovim člankom po pojedinom korisniku iznosi najviše do 50% opravdanih troškova projekta ili do maksimalno 30.000,00 kuna. Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu samo jednom.
Nepovratna potpora se dodjeljuje uz uvjet:
- da se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizira na području Grada Novalje,
- da podnositelj ne ostvaruje potporu za pripremu i kandidiranje predmetnog projekta iz drugih izvora,
- da podnositelj koristi usluge pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova iz stavka 2. ovog članka,
- da je projekt kandidiran ili će biti kandidiran u godini u kojoj se traži subvencioniranje,
- da je račun za izvršene usluge izdan u godini u kojoj je predan zahtjev za subvencioniranje,
Za ostvarivanje nepovratne potpore iz ovog članka poduzetnik je dužan dostaviti:
- preslik registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
- preslik računa konzultanta i preslik izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa konzultanta
- Indikativnu najavu natječaja, najavu, natječaj ili potvrdu prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.
- kratki opis projekta s ciljevima koji će se ostvariti provedbom projekta.
-Izjava o povezanim društvima
- potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Novalji po bilo kojoj osnovi.

3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete i diversifikaciju turističke ponude

Članak 8.

Grad Novalja dodjeljuje nepovratnu potporu subjektima koji udovoljavaju odredbama članka 2. ove Odluke a spadaju u male poduzetnike (mikro i mala trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja). Nepovratna potpora namijenjena je za:
a) konzultantske usluge ili edukacija kod uvođenja sustava i standarda kvalitete,
b) certifikaciju proizvoda i postupaka proizvodnje (ISO oznaka, uvođenje HACCP-a sustava, sukladnosti vlastitih proizvoda sa hrvatskim i europskim normama i smjernicama),
c) troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i drugih oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla,
d) diverzifikaciju turističke ponude postojećih objekata u vidu ugradnje novih bazena, sportskih objekata, fitness i wellness objekata, koncertnih prostora i programa, suvenirnica s tradicionalnim suvenirima, bicikala za iznajmljivanje.

Iznos potpore namijenjen sufinanciranju djelatnosti definiranih ovim člankom po pojedinom korisniku iznosi najviše do 50% opravdanih troškova projekta ili do maksimalno 30.000,00 kuna. Postotni udio potpore za djelatnosti navedene u ovom članku, iznimno može biti i viši od 50% ukoliko Povjerenstvo donese takvo mišljenje, ali nesmije prijeći maksimalni iznos od 30.000,00 kn po korisniku. Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu samo jednom. Potpore se ne odobravaju za troškove produljenja certifikata/recertifikacije i/ili odobrenja.
Za ostvarivanje nepovratne potpore iz ovog članka poduzetnik je dužan dostaviti:
- Zahtjev s iskazanim opisom certifikata, nadopune turističke ponude ili ostali vid podizanja standarda kvalitete
- preslik registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
- preslik računa konzultanta i preslik izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa konzultanta
- preslik računa o izvedenim radovima s pripadajućim izjavama o svojstvima i preslik izvoda s transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja navedenog računa
- preslik certifikata, odobrenja
- Izjava o povezanim društvima
- potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Novalji po bilo kojoj osnovi.

4. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Članak 9.

Grad Novalja dodjeljuje nepovratnu potporu subjektima koji udovoljavaju odredbama članka 2. ove Odluke a spadaju u male poduzetnike (mikro i mala trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja). Nepovratna potpora namijenjena je za troškove polaganja:
a) majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
b) stručnih ispita temeljem Pravilnika o stručnom ispitu.
Pravo na ostvarivanje potpore iz ovog članka ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta pod uvjetom da je ispit položen i obrt otvoren u tekućoj godini u kojoj se traži subvencioniranje istog.
Iznos potpore namijenjen sufinanciranju djelatnosti definiranih ovim člankom po pojedinom korisniku iznosi najviše do 50% opravdanih troškova ispita ili do maksimalno 3.000,00 kuna. Poslodavac ima pravo ostvariti ovu potporu za tri (3) djelatnika koji su zaposleni na neodređeno vrijeme.
Za ostvarivanje nepovratne potpore iz ovog članka poduzetnik je dužan dostaviti:
- preslik registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
- dokaz o uplati sredstava na ime troškova polaganja ispita i preslik izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja,
- preslik uvjerenja o položenom majstorskom/stručnom ispitu,
- potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja za osobu za koju se traži potpora
-Izjava o povezanim društvima
- potvrdu da Poslodavac nema dugovanja prema Gradu Novalji po bilo kojoj osnovi.


5. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Članak 10.

Grad Novalja dodjeljuje nepovratnu potporu subjektima koji udovoljavaju odredbama članka 2. ove Odluke a spadaju u male poduzetnike (mikro i mala trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja). Nepovratna potpora namijenjena je za:
a) udruživanje dva ili više subjekata po horizontalnoj ili vertikalnoj liniji a s ciljem ostvarivanja boljih poslovnih rezultata, okrupnjavanja kapaciteta te jače prezentacije lokalnih proizvoda.
b) Zajednički nastupi na tržištu - udruživanje/ suradnja dva ili više subjekata s ciljem ostvarivanja boljih poslovnih rezultata, okrupnjavanja kapaciteta te jače prezentacije lokalnih proizvoda .
c) Uspostava kratkih lanaca distribucije -poticanje dostupnosti autohtonih lokalnih proizvoda na tržištu .
d) Podizanja tehnološkog standarda - poticanje tehnološkog napretka i unapređenja tehnologije kroz sufinanciranje troškova nabave opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva ili nabavu opreme koja omogućuje širenje proizvodnog programa i/ili djelatnosti obrta/trgovačkog društva .
Iznos potpore namijenjen sufinanciranju djelatnosti definiranih ovim člankom po pojedinom korisniku iznosi najviše do 50% opravdanih troškova projekta ili do maksimalno 100.000,00 kuna. Postotni udio potpore za djelatnosti navedene u ovom članku, iznimno može biti i viši od 50% ukoliko Povjerenstvo donese takvo mišljenje, ali nesmije prijeći maksimalni iznos od 100.000,00 kn po korisniku. Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu samo jednom tokom kalendarske godine.
Za ostvarivanje nepovratne potpore iz ovog članka poduzetnik je minimalno dužan dostaviti:
- preslik registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra) za sve uključene subjekte
- preslik ugovora o suradnji / udruživanju / prodaji proizvoda /
- preslik računa za nabavku opreme
- Zahtjev s preciznim opisom projekta / izvod iz poslovnog plana
- Izjava o povezanim društvima
- potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Novalji po bilo kojoj osnovi.

6. Subvencioniranja očuvanja tradicionalnih i deficitarnih djelatnosti i proizvoda

Članak 11.

Grad Novalja dodjeljuje nepovratnu potporu subjektima koji udovoljavaju odredbama članka 2. ove Odluke, a spadaju u male poduzetnike (mikro i mala trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja). Nepovratna potpora namijenjena je za:
a) Subvencioniranje klanja janjadi s ciljem očuvanja i poticanja poljoprivrede / stočarstva na području Grada Novalje, ali i osiguranja zdravstvene ispravnosti i prepoznatljivosti janjećeg mesa kao jednog od brandova kako Grada Novalje ali i Otoka Paga, subvencionirati će se klanje janjadi u ovlaštenim klaonicama.
b) Subvencioniranje prodaje janjeće kože i vune s ciljem očuvanja i poticanja poljoprivrede / stočarstva na području Grada Novalje, ali i osiguranja zaštite okoliša subvencionirati će se pravilno rješavanje tj. prodaja kože i vune ovlaštenim tvrtkama.
c) Subvencioniranje vodoopskrbe gospodarske djelatnosti na područjima u kojima ne postoji vodovodna mreža s ciljem aktivacije poljoprivrednih površina ali i gospodarske djelatnosti u područjima u kojima nema vodovodne mreže, niti mogućnosti da se korisnik spoji na istu sufinancira se dobava vode kao nužnog preduvjeta za obavljanje bilo koje vrste djelatnosti.
d) Povećanje nasada ili povećanje osnovnog stada s ciljem održivosti i razvoja poljoprivrednih gospodarstava i tvrtki, te poticanja samozaposlivosti i očuvanja tradicionalnih vidova poljoprivredne djelatnosti i tradicionalnih proizvoda te stvaranja dodatne vrijednosti u istim, subvencionirati će se proširenje nasada ili osnovnog stada.
e) Dostupnost deficitarnih, tradicijskih i umjetničkih djelatnosti deficitarnim se smatraju djelatnosti za kojima je na tržištu potražnja veća od ponude.
Deficitarne djelatnosti u kontekstu ove odluke su:
- tradicijske i umjetničke djelatnostima djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski način odnosno uporabom tradicijskih materijala i tehnologije prigodom proizvodnje i popravaka. Tradicijske i umjetničke djelatnosti u smislu ove odluke su :
* bačvar, dimnjačar, kišobranar, klobučar, knjigoveža, košarač (izrada predmeta od slame i pruća), kovač, brusač, lončar, postolar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, torbar (proizvodnja i popravak predmeta od kože), restauriranje, svjećar, urar (obvezno održavanje i popravci), užar, izrada suvenira na tradicionalan način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), fotograf (obvezno održavanje i popravci), servis i popravak fotoaparata i optičkih uređaja, čokolatijer (ručna izrada čokoladnih delikatesa), cvjećar, i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način.
Umjetnički obrti su:
*puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, lijevanje (odljevi umjetničkih predmeta), puškar (izrada i popravak unikatnog oružja), graditelj glazbala, zlatovez i čipkarstvo, izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigranist , ručno kovanje – umjetnička bravarija, galerist.
Pored gore navedenih obrta potpore će se, prema prijedlogu Povjerenstva, dodjeljivati i za razvoj drugih tradicijskih i umjetničkih obrta.
Iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka ovog članka po pojedinom korisniku dodjeljuje se u visini 50% stvarnih troškova odnosno potpora može iznositi najviše 30.000,00 kuna po odabranom korisniku.
Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu samo jednom tokom kalendarske godine.
Za ostvarivanje nepovratne potpore iz ovog članka poduzetnik je dužan dostaviti:
- preslik registracije obrta/trgovačkog društva / OPG-a (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
- preslik izdanog računa iz kojeg je jasno vidljivo geografsko podrijetlo zaklane janjadi ( za pod a.& b.)
- preslik certifikata, odobrenja za klanje tj. dozvole (za pod a. & b.)
- Ispunjeni zahtjev s opisom proizvodnog procesa za tradicijske djelatnosti
- preslik računa/ ugovora o najmu prostora
-Izjava o povezanim društvima
- potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Novalji po bilo kojoj osnovi.

Iznosi potpore
Članak 12.

Zahtjevi za potpore iz ove Odluke rješavaju se redoslijedom zaprimanja u Gradu Novalji a po mjerama navedenim u članku 3. ove Odluke do isteka kalendarske godine, ili do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Novalje za navedenu namjenu.

Odlučivanje o sredstvima potpore

Članak 13.

Oluku o sredstvima potpore malom i srednjem poduzetništvu Grada Novalje po svakom zaprimljenom zahtjevu donosi Gradonačelnik svojom Odlukom, a nakon provedenih konzultacija sa stručnim službama Grada. Izuzetak su zahtjevi za potporom u kojima traženi iznos potpore prelazi 50.000,00 HRK, u kojem slučaju Gradonačelnik donosi Odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje Povjerenstva za poticanje malog i srednjeg poduzetništva Grada Novalje ( u daljnjem tekstu : Povjerenstvo) .
Članove Povjerenstva iz stavka 1 ovog članka imenuje Gradonačelnik svojom Odlukom.
Zahtjevi za potpore podnose se preporučenom poštom ili osobno na adresi Grada Novalje tokom cijele godine. Gradonačelnik, te po potrebi i Povjerenstvo, razmatra pristigle zahtjeve za potpore u pravilu svaka dva mjeseca, dok iznimno u slučaju većeg broja zahtjeva Gradonačelnik i po potrebi Povjerenstvo, mogu odlučivati i češće.
Gradonačelnik ( te po potrebi i Povjerenstvo) razmatra svaki pojedini pristigli zahtjev po redoslijedu zaprimanja te o svakom pojedinom zahtjevu za potporom donosi mišljenje. Ukoliko Gradonačelnik ( ili Povjerenstvo) utvrdi da je zahtjev za potporom nepotpun ili zahtjeva dodatna pojašnjenja može zatražiti od prijavitelja dodatna pojašnjenja i/ili dokumentaciju na zahtjev, koje je isti dužan dostaviti u roku od 3 dana. U slučaju da Gradonačelnik ili Povjerenstvo zatraži nadopunu dokumentacije i/ili pojašnjenja kao vrijeme podnošenja zahtjeva za potporom podrazumijeva se vrijeme kada je podnositelj zahtjeva podnio potpuni zahtjev tj. nadopunu. U slučaju da prijavitelj ne dostavi traženo pojašnjenje / nadopunu u roku smatra se da je odustao od zahtjeva za potporom.
Gradonačelnik je prije donošenja Odluke o svakom pojedinom zahtjevu obvezan provesti konzultacije s stručnim službama Grada, te po provedbi istih dostavlja Odluku prijavitelju.
Povjerenstvo zahtjeve za potporom skupa s priloženom dokumentacijom razmatra na sjednicama na kojima se vodi zapisnik. Mišljenja povjerenstva za svaki pojedini pristigli zahtjev za potporom koji je razmatran, dostavljaju se Gradonačelniku koji uz Mišljenje povjerenstva, donosi Odluku o potpori malom i srednjem gospodarstvu te se ista dostavlja podnositelju zahtjeva za potporu.
Na temelju Odluke o potpori malom i srednjem gospodarstvu, nadležni Upravni odjel izradit će ugovore o potpori s definiranim pravima i obvezama davatelja i primatelja potpore. Odobrena sredstva doznačuju se na transakcijski račun korisnika/podnositelja zahtjeva nepovratne potpore u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika.

Izvještavanje i kontrola namjenskog utroška sredstava

Članak 13 a).

Svi korisnici kojima je odobren zahtjev za potporu dužni su jednom godišnje dostaviti Gradu izvješće o utrošenoj potpori koje obvezno sadrži kratki opis zahvata, račun/račune i presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg se vidi podmirenje računa.

Članak 14.

Za transfere isplaćene u tekućoj proračunskoj godini kontrola na licu mjesta u pravilu se provodi do kraja proračunske godine.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka za transfere isplaćene u studenom i prosincu tekuće godine, kontrola na licu mjesta može se obaviti do 28. veljače sljedeće godine.


Članak 15.

Kontrola na licu mjesta može se provoditi tijekom realizacije projekta/aktivnosti za koji se odobrio transfer i nakon završetka projekta/aktivnosti. Kontrolori od strane Grada ne smiju biti u sukobu interesa i treba ih imenovati prema specifičnim znanjima i iskustvu, a imenuje ih Gradonačelnik svojom Odlukom.

Članak 16.

Kontrola se provodi uz pomoć Plana Kontrole i Obrasca Kontrole koji se nalaze u Prilogu ove Odluke te čine njen sastavni dio. Plan Kontrole i Obrazac Kontrole ne objavljuju se u službenom glasilu. Prilikom provođenja kontrole nužno je također pribaviti i 10 fotografija kojima se dokazuje da je svaki zahtjev korisnika proveden tj. da su sredstva dodjeljena od strane Grada Novalje namjenski utrošena.
Plan rada za kontrolu na licu mjesta odobrava pročelnik nadležnog upravnog tijela i potpisuje dopis kojim se primatelju sredstava najavljuje obavljanje kontrole na licu mjesta u svrhu pripreme dokazne dokumentacije za korištenje isplaćenih sredstava za koje se obavlja kontrola na licu mjesta.
Pisana najava dostavlja se primatelju sredstava kod kojeg je planirano obavljanje kontrole na licu mjesta u pravilu tri (3) radna dana prije datuma početka obavljanja kontrole na licu mjesta.
Obavljanjem kontrole na licu mjesta utvrđuje se činjenično stanje i prikupljaju dokazi u svrhu utvrđivanja koriste li se sredstva namjenski, sukladno sa zahtjevima i ciljevima koji su trebali biti realizirani kroz primjenu odredbi Ugovora odnosno dokumenta o transferu, pri čemu se kao radna dokumentacija koristi Obrazac kontrole u prilogu ove odluke.

Članak 17.

Ako su uočene nepravilnosti, primjenjuje se procedura za izvješćivanje o nepravilnostima sukladno odredbama Pravilnika o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 70/12).
Ako se naknadno utvrdi da su isplaćena sredstva proračuna korištena nezakonito i nenamjenski od strane primatelja transfera, pročelnik nadležnog upravnog tijela dužan je odmah zatražiti povrat sredstava u proračun, te o tome obavijestiti Odsjek za proračun i financije.
Sredstva se vraćaju u proračun Grada u korist rashoda koji je terećen u trenutku isplate ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata odnosno u korist ostalih nespomenutih prihoda ako se sredstva povrata odnose na rashode izvršene prethodnih godina.

Članak 18.

Ukoliko se utvrdi da je primatelj transfera nezakonito i nenamjenski utrošio proračunska sredstva, isti više neće moći ostvariti sredstva subvencija, pomoći i donacija iz proračuna Grada Novalje naredne tri godine od isteka godine u kojoj je nepravilnost utvrđena.
Svi primatelji sredstava poticanja malog i srednjeg poduzetništva po ovoj odluci, dužni su osigurati i mogućnost kontrole na licu mjesta djelatnicima Grada što će se regulirati i Ugovorom o dodjeli sredstava potpore.

Članak 19.

Potpore iz članka 5. do 8. ove Odluke su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose odredbe članka 2. stavka 1. alineje 5., članka 11. i članka 14. Zakona o državnim potporama (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 72/13 i 141/13). Nadležni upravni odjel vodi evidenciju dodijeljenih potpora iz ove Odluke po korisnicima, vrstama potpora i namjenama za koje je odobrena potpora. O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija i Agencija za zaštitu tržnog natjecanja.

Članak 20.

U koliko se provjerom subjekta koji je podnio zahtjev za dodjelu potpore utvrdi da je zahtjevu priložio neistinitu dokumentaciju ili dao neistinite podatke, ili ne ispuni mjere i ciljeve navedene u prijavi za subvencioniranje, primatelj potpore dužan je izvršiti povrat sredstva i istom će se osporiti dodjela potpore Grada Novalje u nerednih pet (5) godina.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim web stranicama Grada Novalje te oglasnoj ploči Grada Novalje.

Klasa: 302-02/15-01/03
Urbroj: 2105/06-01/01-15-02
Novalja, 10. listopada 2016.g.

Gradonačelnik Grada Novalje
Ante Dabo,univ.bacc.iur.
Podijeli:  


Top