×

Ponovna javna rasprava Dubac-Varsan

Srijeda, 10 Listopad 2018   |    Grad Novalja   |    765

Temeljem članka 104., a u svezi s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/15-01/02,Urbroj: 2125/06-01/01-18-47) od 01. listopada 2018. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA DUBAC-VARSAN KOJI JE PLANIRAN
ZA URBANU SANACIJU

1. Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja Dubac-Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) trajati će 8 (osam) dana, započeti će 19. listopada 2018. godine i završiti će 26. listopada 2018. godine.

2. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog plana u prostorijama Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se 23. listopada 2018. godine (utorak)s početkom u 11,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se davati do zaključivanja ponovne javne rasprave (26. listopada 2018. godine).
Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana, u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

5. Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave, kao i sva prateća dokumentacija na dan početka ponovne javne rasprave bit će dostupni javnosti i na internetskim stranicama Grada Novalje: www.novalja.hr.

6. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o ponovnoj javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Klasa:350-03/15-01/02
Urbroj: 2125/06-04-02/1-18-48
Novalja, 02. listopada 2018.


Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl. ing. arh., v.r.
Podijeli:  


Top