×

POZIV NA SAVJETOVANJE OKO ANALIZE TRENUTAČNOG STANJA

Utorak, 17. Siječanj 2023  |   Grad Novalja  |   15

Gradsko vijeće Grada Novalje, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2022. g., donijelo je Odluku o pokretanju Plana razvoja Grada Novalje za razdoblje od 2023. do 2029. godine.

Plan razvoja Grada Novalje za razdoblje od 2023. do 2029. godine srednjoročni je akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva iz akata strateškog planiranja nacionalne i područne (regionalne) razine te takav dokument izrađuju jedinice lokalne samouprave čije su prirodne ili društveno-gospodarske karakteristike dovoljno specifične da ne mogu usmjeravati razvoj temeljem srednjoročnih akata planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave ili druge veće teritorijalne cjeline.

Plan razvoja kao strateški i planski dokument ima za svrhu osigurati gospodarski rast i razvoj te pridonijeti poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva te pomoći gradu razviti koordinirani institucionalni okvir koji služi građanima i pridonosi realizaciji postavljenih ciljeva.

Ciljevi izrade Plana razvoja su:
- Određivanje prirodnih i izgrađenih resursa (potencijala) Grada;
- Određivanje konkurentskih prednosti Grada;
- Identifikacija i utvrđivanje: vizije, strateških ciljeva, prioritetnih područja intervencije, mjera i postupaka provedbe i praćenja razvojne strategije.

Sukladno postavljenim ciljevima, Plan razvoja Grada Novalje obuhvatit će sljedeće elemente:
- Analizu stanja internih i eksternih čimbenika Grada, koja služi kao osnova za definiranje razvojnih potreba i potencijala, odnosno prioriteta javne politike
- Plan razvoja Grada u užem smislu koji se sastoji od:
1. Srednjoročne vizije razvoja
2. Opisa srednjoročnih razvojnih potreba i potencijala
3. Opisa prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju
4. Popisa posebnih ciljeva i pripadajućih pokazatelja ishoda
5. Terminskog plana provedbe projekata
6. Financijskog plana
7. Opisa usklađenosti Plana razvoja s strateškim aktima više hijerarhijske razine
8. Okvira za praćenje i vrednovanje
9. Priloga1 – predložak za izradu Plana razvoja
10. Akcijskog plana

Kako iz navedenog proizlazi da je dio procesa izrade Plana razvoja i ključan preduvjet za izradu kvalitetnog Plana razvoja, i izrada Analize trenutačnog stanja kao sustavne procjene vanjskog i unutarnjeg okruženja, Grad Novalja kao nositelj izradio je Analizu trenutačnog stanja kojom su obuhvaćeni društveno-gospodarski i okolišni čimbenici Grada Novalje, te trendovi, organizacijski čimbenici i kapaciteti za provedbu Plana razvoja.

Nastavno na prednje, Grad Novalja ovim putem objavljuje izrađenu Analizu trenutačnog stanja te poziva svu zainteresiranu lokalnu javnost da se upozna s izrađenim dokumentom i koristeći Obrazac za sudjelovanje javnosti dostavi svoje komentare i/ili pitanja na adresu elektronske pošte ured.gradonacelnika@novalja.hr. Rok za dostavu komentara i/ili pitanja je 24. siječnja 2023. g. (utorak).


Dokumenti:


Podijeli:  


Top