×

ODLUKA O PROGLAŠENJU SAJMENIH DANA NA PODRUČJU GRADA NOVALJE

srijeda, 29. svibnja 2024  |   Grad Novalja  |   395

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" broj 8/21 i31/21), a vezano uz članak 57. st. 6. Zakona o trgovini („Narodne novine“ br.87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) gradonačelnik Grada Novalje dana 29. svibnja 2024. godine donosi


ODLUKU
o proglašenju sajmenih dana na području Grada Novalje u razdoblju od 30. svibnja do 1. rujna 2024. godine


Članak 1.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, dani 30. svibnja, 22. lipnja, 5.kolovoza i 15. kolovoza 2024. godine proglašavaju se sajmenim danima.

Članak 2.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajmenih događanja, u danima navedenim u članku 1. ove odluke može započeti najranije u 08,00 sati i završiti najkasnije u 24,00 sata.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Novalje.
GRADONAČELNIK

Ivan Dabo


Dokumenti:


Podijeli:  


Top