×

NATJEČAJ ZA PRODAJU ODNOSNO OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA ZAGLAVA - PROZOR

Monday, 29. May 2023  |   Grad Novalja  |   411

Grad Novalja na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), u svezi čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te Odluke o raspisivanje javnog natječaja za prodaju odnosno osnivanje prava građenja na nekretninama na području Poduzetničke zone Zaglava - Prozor od dana 26. svibnja 2023. g. KLASA: 944-03/23-01/26, URBROJ: 2125-6-02/02-23-2 raspisuje NATJEČAJ ZA PRODAJU ODNOSNO OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINAMA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ZAGLAVA - PROZOR.
Cjeloviti tekst natječaja i ostala dokumentacija nalaze se u privitku ovog teksta.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top