×

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA - NEKRETNINA KČ BR. 974-2 K.O. NOVALJA I

četvrtak, 28. rujna 2023  |   Grad Novalja  |   268

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19 i 144/20) u svezi članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" broj 08/21, 31/21) gradonačelnik Grada Novalje dana 27. rujna 2023. godine, donosi

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine k.č.br. 974/2 k.o. Novalja-I


* Tekst Odluke o poništenju javnog natječaja nalazi se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top