×

Javna rasprava - VI. Ciljane Izmjene i dopune PPUG Novalje

ponedjeljak, 28. kolovoza 2023  |   Grad Novalja  |   1845

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-02/22-01/06, Urbroj: 2125-6-01/01-23-42) od 25. kolovoza 2023. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU VI. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE


1. Javna rasprava o Prijedlogu VI. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje trajati će 30 (trideset) dana, započeti će 29. kolovoza 2023. godine i završiti će 27. rujna 2023. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog VI. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.
Prijedlog plana će biti dostupan i na Internet stranici Grada Novalje
(https://www.novalja.hr/61/prostorni_i_urbanisticki_planovi_u_izradi.html)

3. Javno izlaganje o Prijedlogu VI. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje održati će se dana 19. rujna 2023. godine (utorak) s početkom u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog VI. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (27. rujna 2023. godine).

5.Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog VI. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi ojavnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Klasa:350-02/22-01/06
Urbroj: 2125-6-04-02/01-23-43
Novalja, 25. kolovoza 2023.

Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl.ing.arh., v.r.


Podijeli:  


Top