×

Javna rasprava Ciljane Izmjene i dopune UPU kampa Straško

Srijeda, 27. Srpanj 2022  |   Grad Novalja  |   108

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/22-01/06, Urbroj: 2125-6-01/01-22-15) od 26. srpnja 2022. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KAMPA STRAŠKO


1. Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško trajati će 8 (osam) dana, započeti će 01. kolovoza 2022. godine i završiti će 08. kolovoza 2022. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško u prostorijama Grada Novalje, Trg dr.Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.
Prijedlog plana će biti dostupan i na Internet stranici Grada Novalje
(https://www.novalja.hr/61/prostorni_i_urbanisticki_planovi_u_izradi.html)

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško održati će se dana 02. kolovoza 2022. godine (utorak) s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr.Franje Tuđmana 1. u Novalji.
Ukoliko u vrijeme održavanja javne rasprave budu na snazi određene odluke, mjere ili zabrane vezano uz COVID-19, javno izlaganje će se održati ovisno o procjeni stanja na način sukladan odlukama i mjerama te uputama nadležnog Stožera civilne zaštite, o čemu će biti objavljena obavijest na službenoj web stranici Grada.

4.Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (08. kolovoza 2022. godine).

5 .Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upuću junositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javno jraspravi.

Prijedlozi iprimjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Klasa: 350-03/22-01/06
Urbroj: 2125-6-04-02/01-22-16
Novalja, 26. srpnja 2022.


Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl.ing.arh., v.r.
Podijeli:  


Top