×

Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine

Ponedjeljak, 26. Listopad 2020  |   Grad Novalja  |   306

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), u svezi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina na području Poduzetničke zone Čiponjac II, KLASA: 943-01/20-02/06, URBROJ: 2125/06-02/01-20-73 od 20. listopada 2020.g., raspisuje javni natječaj za prodaju dijela nekretnine.
Cjeloviti tekst javnog natječaja dostupan je u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top