×

Poziv na prethodno savjetovanje ev. broj 108-2019 NMV

Utorak, 24. Prosinac 2019  |   Grad Novalja  |   13

Predmet: Prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbupostupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja. OIB: 85290822507
Evidencijski
brojnabave: 108/2019 NMV

Predmetnabave: Izvođenje građevinskih radova na uređenju dijelašetnice Luke Čemeljića u Novalji

Datumpočetka prethodnog savjetovanja: 24. prosinca 2019. godine

Datumzavršetka prethodnog savjetovanja: 30. prosinca 2019. godine

Navodda li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekomsavjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima.
Naručitelj GradNovalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:

Izvođenje građevinskih radova na uređenju dijelašetnice Luke Čemeljića u Novalji

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi: 1.200.000,00 HRK bez PDV-a.

U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona ojavnoj nabavi( NN 120/16) i pravilnika o planu nabave, registru ugovoraprethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručiteljputem elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj ( u daljnjemtekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranimgospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije onabavi.Nadalje, javni Naručitelj smije tražitiili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika natržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradidokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanjatržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije itransparentnosti
Zainteresirani gospodarski subjekti svojeprimjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina.
A. Putemsustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putemelektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr
N Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručiteljće u elektroničkom oglasniku javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim ineprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sazainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti postupak javne nabave.

Spoštovanjem,Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top