×

Javni natječaj-prodaja dijela nekretnine-Poduzetnička zona Čiponjac II

Četvrtak, 24. Rujan 2020  |   Grad Novalja  |   285

Grad Novalja na temelju članka 391., stavka 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), u svezi članka 48. Zakona o o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te Odluke oraspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina na području Poduzetničke zone Čiponjac II, Klasa: 943-01/20-02/06, Urbroj: 2125/06-02/01-20-53 od 17. rujna 2020.g., dana 24. rujna 2020.g. raspisuje javni natječaj za prodaju dijela nekretnine na području Poduzetničke zone Čiponjac II.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top