×

Poziv na prethodno savjetovanje ev.br. 58 - 2019 NMV

Srijeda, 24. Travanj 2019  |   Grad Novalja  |   459

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za Izgradnju poduzetničkog inkubatora "Ragan" u Novalji prema projektu Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora "Ragan" (referentna oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061), ev.br. nabave 63/2019 NMV.

Temeljem čl. 198. ZJN 120/16, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u svezi s nabavom.

Nadalje, Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 120/16 na Internet stranicama Grada Novalje http://www.novalja.hr/ i na Elektroničkom oglasniku javne nabave (dalje u tekstu: EOJN) objavljuje se nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno s prilozima za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 29. travnja 2019. g., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte pravni.poslovi@novalja.hr ili na EOJN službenim stranicama.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada i na EOJN-u.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top