×

Javni poziv - uvid u geod. elaborat - ulice Burin bok i Zagreb. prilaz

Utorak, 20. Srpanj 2021  |   Grad Novalja  |   4

Obavještavaju se svi nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama k.č.br. 1624/50, 1624/65, 1634/1, 1634/2, 1624/139, 1708/1, 1708/2, 1624/59,1624/53, 1624/55, 1624/54, 1624/52, 1633, 1624/90, 1624/51, 1624/76, 1624/105,1624/100, 1624/12, 1624/45, 1624/43, 1624/44, 1624/17, 1624/140, 1624/128,1632/2, 1624/15, 1624/114, 1624/23, 1624/113, 1624/6, 4742/1, 1624/21, 1624/20,1624/24 sve k.o. Novalja, da je na zahtjev investitora: Grad Novalja, Trg dr.F. Tuđmana 1, OIB: 85290822507, a temeljem lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/17-01/000009, URBROJ: 2125/1-08-2-18-0007 izdane od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije, Ispostava Novalja, izrađen geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta izrađen u svrhu provedbe lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: „Izgradnja objekta infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, tj. izgradnja nastavka ulice Burin bok i ulice Zagrebački prilaz“.

Stručne poslove geodetske izmjere izvodi Tri – tom d.o.o., koju zastupa voditelj poslovnice Domagoj Tomulić, tel: 053/663-649.

Nositelji stvarnih prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa predmetnim zemljištem, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u Gradu Novalji, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, Gradska vijećnica, dana 02. kolovoza 2021.g. (ponedjeljak) od 8,00 do 9,00 sati.
Podijeli:  


Top