×

Javna rasprava II. ID UPU naselja Stara Novalja

Ponedjeljak, 20. Svibanj 2019  |   Grad Novalja  |   468

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13 , 65/17, 114/18 i 39/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa:350-03/18-01/06, Urbroj: 2125/06-01/01-19-19) od 16. svibnja 2019. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA STARA NOVALJA

1. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja trajati će 8 (osam) dana, započeti će 29. svibnja 2019.godine i završiti će 05. lipnja 2019. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkogplana uređenja naselja Stara Novalja u prostorijama Grada Novalje, Trg Dr.Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu II.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja održati će se dana 05. lipnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4.Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (05. lipnja 2019. godine).

5.Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 I 39/19) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravina način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog II. Izmjena idopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.
Klasa:350-03/18-01/06
Urbroj: 2125/06-04-02/01-19-20
Novalja, 20. svibnja 2019.

Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl.ing.arh.,v.r.
Podijeli:  


Top