×

Poziv na prethodno savj. - Poduzetnički inkubator

Utorak, 20. Veljača 2018  |   Grad Novalja  |   1365

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

Klasa:360-01/18-01/10
Urbroj:2125/06-04-02/3-18-02
Novalja,20.02.2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave - Izgradnja poduzetničkog inkubatora „Ragan“ u Novalji prema projektu Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061)
- dostavlja se

Poštovani,

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za pripremu i provedbu postupka javne nabave- Izgradnja poduzetničkog inkubatora „Ragan“ u Novalji prema projektu Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061).

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa „ Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, u okviru Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskim prioritetom 3a „ Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“ Specifičnim ciljem 3a „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ , a u sklopu projekta „ Razvoj poslovne infrastrukture“, Referentni broj Poziva: KK.03.1.2.01

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16; dalje u tekstu: ZJN 120/16), javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Slijedom navedenoga, Grad Novalja na svojim Internet stranicama, htttp://www.novalja.hr/ i u elektroničkom oglasniku javne nabave - prethodna savjetovanja objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, tehničke opise i troškovnik te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 26. veljače 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: komunalna.infrastruktura@novalja.hr i na infrastruktura@novalja.hr.

Nakon provedenog savjetovanja, Grad Novalja će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada i u elektroničkom oglasniku javne nabave.

S poštovanjem,

Viši referent za javnu nabavu:

Romana Semenčić


Dokumenti:


Podijeli:  


Top