×

Poziv na prethodno savjetovanje ev. broj nabave 162020 NMV

Utorak, 19. Svibanj 2020  |   Grad Novalja  |   403

SVIMZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIMSUBJEKTIMA

Predmet: Prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbupostupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja, OIB: 85290822507
Evidencijski
brojnabave: 16/2020 NMV

Predmetnabave: Osnovnoopremanje i opremanje specijaliziranom tehnološkom opremom,
predmetje podijeljen na grupe:
Grupa1 – Osnovno opremanje
Grupa2 – Opremanje specijaliziranom tehnološkom opremom

premaprojektu

Izgradnjai opremanje poduzetničkog inkubatora „ Ragan“
(Referentnaoznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061)

Datumpočetka prethodnog savjetovanja: 19. svibnja 2020. godine

Datumzavršetka prethodnog savjetovanja: 25. svibnja 2020. godine

Navodda li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekomsavjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima.
Naručitelj GradNovalja planira pokrenuti postupak javne nabave robe male vrijednosti:
Osnovnoopremanje i opremanje specijaliziranom tehnološkom opremom,
predmet jepodijeljen na grupe:
Grupa 1 – Osnovnoopremanje
Grupa 2 –Opremanje specijaliziranom tehnološkom opremom
premaprojektu

Izgradnjai opremanje poduzetničkog inkubatora „ Ragan“
(Referentna oznaka Ugovora: KK.03.1.2.01.0061)

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi: 411.320,00 HRK bez PDV-a
Procijenjenavrijednost nabave po grupama iznosi:
1. Grupa 1- 283.000,00 HRK bez PDV-a
2. Grupa 2- 128.320,00 HRK bez PDV-a

U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona ojavnoj nabavi( NN 120/16) i pravilnika o planu nabave, registru ugovora,prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručiteljputem elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj (u daljnjemtekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sazainteresiranim gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupneDokumentacije o nabavi.

Nadalje,javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka,nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju iprovedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvisavjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načelazabrane diskriminacije i transparentnosti.

Zainteresirani gospodarski subjekti svojeprimjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina.
A. Putemsustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putemelektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručiteljće u elektroničkom oglasniku javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim ineprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sazainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti postupak javne nabave.

Spoštovanjem,Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top