×

Javni natječaj-prodaja dijela nekretnina-Poduzetnička zona Čiponjac II

Ponedjeljak, 18. Svibanj 2020  |   Grad Novalja  |   945

Grad Novalja na temelju članka 391., stavka 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), u svezi članka 48. Zakona o o lokalnoji područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina na području Poduzetničke zone Čiponjac II, Klasa: 943-01/20-02/06, Urbroj: 2125/06-02/01-20-2 od 16. svibnja 2020.g., dana 18. svibnja 2020.g.raspisuje javni natječaj za prodaju dijela nekretnina na području Poduzetničke zone Čiponjac II.

Ponude na natječaj moguće je podnijeti zaključno sa danom 2.lipnja 2020.g. (utorak).

Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top