×

Prethodno savjetovanje za Građevinske radove na području Grada Novalje

Utorak, 18. Veljača 2020  |   Grad Novalja  |   49

Predmet: Prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbupostupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja. OIB: 85290822507
Evidencijski
brojnabave: 18/2020 NMV

Predmetnabave: Izvođenje građevinskih radovi na području GradaNovalje
predmet je podijeljen na grupe:
Grupa 1: Uređenje javnih površina na područjunaselja Lun;
Grupa 2: Uređenje javnog prostora oko crkve sv.Jeronima u Lunu;
Grupa 3: Uređenje puteva u naselju Jakišnica:
Grupa 4: Izrada kamenog zida uz lokvu u naseljuJakišnica;
Grupa 5: Uređenje javnih površina na područjunaselja Metajna ( predio „Poslova“ i „Glavica“);
Grupa 6: Radovi na uređenju naselja Zubovići;
Grupa 7: Uređenje dijela obale i ulaza u naseljuKustići;
Grupa 8: Održavanje i otvaranje poljskih puteva;
Grupa 9: Uređenje ulaza u naselju Gajac.

Prethodno savjetovanje provodi se za sljedeće Grupenabave:
Grupa 3: Uređenje puteva u naselju Jakišnica;
Grupa 6: Radovi na uređenju naselja Zubovići
Grupa 7: Uređenje dijela obale i ulaza u naselju Kustići
Grupa 8: Održavanje i otvaranje poljskih puteva
Grupa 9: Uređenje ulaza u naselju Gajac

Za Grupa 2- Uređenje javnogprostora oko crkve sv. Jeronima u Lunu, provest će se kao
otvoreni postupak nabave male vrijednosti u mjeseculipnju.Za grupe:
Grupa 1-Uređenje javnih površina na području naselja Lun;
Grupu 4-Izrada kamenog zida uz lokvu u naselju Jakišnica;
Grupu5- Uređenje javnih površina na području naseljaMetajna ( predio „Poslova“ i „Glavica“),
provesti će se odvojenipostupak jednostavne nabave sukladno članku 23. ZJN-a 2016 i Pravilniku o provedbipostupka jednostavne nabave KLASA: 406-01/17-01/07, URBROJ:2125/06-02-17-02 od27. srpnja 2017.g.


Datumpočetka prethodnog savjetovanja: 18. veljače 2020. godine

Datumzavršetka prethodnog savjetovanja: 24. veljače 2020. godine

Navodda li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekomsavjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima.
Naručitelj GradNovalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Izvođenje građevinskih radovi na području Grada Novalje za sljedeće Grupenabave:
Grupa 3: Uređenje puteva u naselju Jakišnica;
Grupa 6: Radovi na uređenju naselja Zubovići
Grupa 7: Uređenje dijela obale i ulaza u naselju Kustići
Grupa 8: Održavanje i otvaranje poljskih puteva
Grupa 9: Uređenje ulaza u naselju Gajac

Ukupna procijenjena vrijednost svih grupa nabave iznosi: 1.850.000,00 HRK bez PDV-a.
Procijenjenavrijednost nabave za Grupe koje su obuhvaćene ovim prethodnim savjetovanjemiznosi: 1.140.000,00 HRK bez PDV-a

U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona ojavnoj nabavi( NN 120/16) i pravilnika o planu nabave, registru ugovoraprethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručiteljputem elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj ( u daljnjemtekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sazainteresiranim gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupneDokumentacije o nabavi.

Nadalje,javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka,nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju iprovedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvisavjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načelazabrane diskriminacije i transparentnosti.

Zainteresiranigospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan odsljedećih načina.
A. Putemsustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putemelektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hrNakonprovedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasnikujavne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama iprijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima te pokrenuti postupak javne nabave.

Spoštovanjem,Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top