×

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA-PODUZETNIČKA ZONA ZAGLAVA PROZOR

petak, 16. veljače 2024  |   Grad Novalja  |   226

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članka 32. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 08/21, 31/21) u svezi s člankom 18. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju odnosno osnivanje prava građenja na nekretninama na području Poduzetničke zone Zaglava - Prozor od 20. prosinca 2023.g. (KLASA: 024-02/23-01/94, URBROJ:2125-6-02/23-1), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj dana 15. veljače 2024. godine, donijelo je


O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prodaju odnosno osnivanje prava građenja na nekretninama na području Poduzetničke zone Zaglava - Prozor


* Tekst odluke nalazi se u privitku


Dokumenti:


Podijeli:  


Top