×

Prethodno savjetovanje-Asfaltiranje G.Novalja 2018.

Petak, 16. Veljača 2018  |   Grad Novalja  |   627

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
Klasa: 363-01/18-01/07
Urbroj: 2125/06-04-03/02-18-02
U Novalji, 16. veljače 2018. g.


SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMAPredmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za
pripremu i provedbu postupka javne nabave asfaltiranje na području Grada
Novalje u 2018.g.
- dostavlja se


Poštovani,

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti asfaltiranja na području Grada Novalje za 2018.g.

Temeljem čl. 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 120/16, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u svezi s nabavom.

Nadalje javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka,nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. Stavka 3. ZJN 120/16 na Internet stranicama Grada Novalje http://www.novalja.hr/ objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 22. veljače 2018. g. do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte pravni.poslovi@novalja.hr, infrastruktura@novalja.hr i komunalna.infrastruktura@novalja.hr

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada.


S poštovanjem,


Viši referent za javnu nabavu:
Romana Semenčić


Dokumenti:


Podijeli:  


Top