×

Javna rasprava UPU solarnog parka Zaglava SP

Ponedjeljak, 14. Rujan 2020  |   Grad Novalja  |   514

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13,65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/19-01/01, Urbroj: 2125/06-01/01-20-33) od 14. rujna 2020. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje:


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SOLARNOG PARKA ZAGLAVA (SP)


1.Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava (SP) trajati će 30 (trideset) dana, započeti će 17. rujna 2020. godine i završiti će 16. listopada 2020. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava (SP) u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava (SP) održati će se dana 01. listopada 2020. godine (četvrtak) s početkom u 11.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4.Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava (SP) mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (16. listopada 2020. godine).

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava (SP),
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ilidokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Klasa: 350-03/19-01/01
Urbroj: 2125/06-04-02/01-20-34
Novalja,14. rujna 2020.

Voditelj odsjeka
Gordana Vuković, dipl.ing.arh.,v.r.poveznica - https://www.novalja.hr/10/prostorni_planovi.html?show=47
Galerija slika:

Podijeli:  


Top