×

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA RAZVOJ OTOKA

Utorak, 13. Rujan 2022  |   Grad Novalja  |   49

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17 i 98/19), članka 24.Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21-Uredba), u skladu s Programom poticanja razvoja civilnog društva na otocima 2021.-2027. KLASA: 302-03/19-01/6, URBROJ:538-07-1-1/415-21-8 od 28. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Program) i Pravilnikom o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima („Narodne novine“, broj88/21 – Pravilnik) te Odlukom o objavi Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini KLASA: 304-01/22-01/2, URBROJ: 538-07-1-1/415-22-1 od 06. rujna 2022. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje JAVNI POZIV za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.

Tekst se nalazi u privitku.

Sve potrebne informacije i obrasci mogu se pronaći na linku https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-razvoja-civilnog-drustva-na-otocima/4476


Dokumenti:


Podijeli:  


Top