×

poziv na prethodno savjetovanje za predmet nabave 1032019 NMV

Petak, 13. Ožujak 2020  |   Grad Novalja  |   49

Predmet: Prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbupostupka javne nabave
- dostavlja se
Naručitelj: Grad Novalja, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja. OIB: 85290822507
Evidencijski brojnabave: 103/2019 NMV

Predmet nabave: Rekonstrukcija iopremanje zgrade DVD-a Novalja po grupama nabave:
- Grupa 1 – Rekonstrukcija DVD-a Novalja
- Grupa 2 – Nabava opreme za opremanje DVD-a Novalja

Datumpočetka prethodnog savjetovanja: 13. ožujka 2020. godine

Datumzavršetka prethodnog savjetovanja: 19. ožujka 2020. godine

Navodda li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekomsavjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima.
Naručitelj GradNovalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti.
Procijenjena vrijednost nabave:
Ukupnaprocijenjena vrijednost nabave iznosi: 5.671.299,99 HRK bez PDV-a.

- Grupa 1 – Rekonstrukcija DVD-aNovalja- 5.348.302,10 HRK bez PDV-a,

- Grupa 2 - Nabava opreme za opremanje DVD-a Novalja– 322.997,89HRK bez PDV-a

Sukladnočlanku 198. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) i Pravilnika o planu nabave, registruugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN101/2017), Naručitelj putem elektroničkog oglasnika javne nabave u RepubliciHrvatskoj ( u daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sa pripadajućimprijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

Naručiteljsmije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ilisudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupkanabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovodedo narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacijei transparentnosti.

Zainteresiranigospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan odsljedećih načina.
A. Putemsustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putemelektroničke pošte na adresu: ivan.peranic@novalja.hr

Nakonprovedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasnikujavne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama iprijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima te pokrenuti postupak javne nabave.


Spoštovanjem,

Stručnopovjerenstvo za javnu nabavu


Dokumenti:


Podijeli:  


Top