×

Javni natječaj - prodaja dijela nekr. k.č.br. 1074-533 k.o. Nv-I

Četvrtak, 12. Studeni 2020  |   Grad Novalja  |   35

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 32. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 - pročišćeni tekst, 16/16, 4/18, 20/19), članka 4., 5., 6. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije 15/14) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine k.č.br. 1074/533 k.o. Novalja-I, KLASA: 943-01/20-02/14, URBROJ: 2125/06-02/01-20-06 raspisuje javni natječaj za prodaju dijela nekretnine k.č.br. 1074/533 k.o. Novalja-I.
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u prilogu.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top