×

Prodaja dijela nekretnine k.č.br. 1074_533 k.o. Novalja-I

Petak, 10. Svibanj 2019  |   Grad Novalja  |   416

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14-pročišćeni tekst, 16/16 i 4/18), članka 4., 5., 6. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije 15/14), te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine k.č.br. 1074/533 k.o. Novalja-I, Klasa: 943-01/19-02/12, Urbroj: 2125/06-02/01-19-04 od 7. svibnja 2019. g. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE K.Č.BR. 1074/533 K.O. NOVALJA-I, pašnjak Gusto drače, površine 1000 m2, upisane u zk.ul. 213 k.o. Novalja-I, a koja nekretnina je na situacijskom planu koji čini sastavni dio ove odluke označena rozom bojom.

Svi rokovi se računaju od 11. svibnja 2019. godine.

Cjelokupni tekst natječaja: https://www.novalja.hr/db/db_dir/news/extra_dir/natzemljista/javni_natjecaj_-_prodaja_dijela_kcbr_1074_533.pdf
Podijeli:  


Top