×

Javni natječaj - zakup k.č.br. 1838-338 k.o. Novalja

Ponedjeljak, 09. Studeni 2020  |   Grad Novalja  |   281

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 129/00, 79/06, 141/06,146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) u svezi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), čl. 25. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 15/14) i Odluke Gradonačelnika Grada Novalje KLASA: 944-01/20-01/31, URBROJ: 2125/06-01/01-20-2 od 04. studenoga 2020. g. godine, Grad Novalja raspisuje javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 1838/338 k.o. Novalja.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top