×

II. Javni poziv za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva u 2023. g

utorak, 07. studenoga 2023  |   Grad Novalja  |   616

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu, Gradonačelnik grada Novalje objavljuje II. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA PO PROGRAMU „POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVALJE ZA 2023. GODINU“

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Novalje s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu (u daljnjem tekstu: Javni poziv)

Prava na potpore iz ovog Javnog poziva ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti;

Mjera 1. Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
Mjera 2. Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje fondova Europske unije i nacionalnih fondova
Mjera 3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete i sufinanciranje digitalizacije poslovanja
Mjera 4. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
Mjera 5. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
Mjera 6. Subvencioniranje promotivnih aktivnosti – nastupanje na sajmovima i digitalni marketing
Mjera 7. Subvencioniranja očuvanja tradicionalnih i deficitarnih djelatnosti i proizvoda
kroz:
M.7.1. Subvencioniranje vodoopskrbe gospodarske djelatnosti na područjima bez vodovodne mreže
M.7.2. Dostupnost deficitarnih i tradicijskih djelatnosti

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba)

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Novalje za 2023. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000,00 € (113.017,50 kuna). Iznos sredstava od 10.000,00 € (75.345,00 kuna) namijenjen je za provedbu mjere „Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva dok je 5.000,00 € (37.372,50 kuna) namijenjeno za provedbu ostalih šest mjera ovog Javnog poziva. Ako na Javni poziv ne bude prijava po mjeri „Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“ ili traženi iznos nepovratnih subvencija bude manji od osiguranih 10.000,00 € (75.345,00 kuna), osigurani iznos ili ostatak iznosa koristit će se za dodjelu potpora po ostalim mjerama. Ako na Javni poziv ne bude prijava po mjeri ostalim mjerama ili traženi iznos nepovratnih subvencija bude manji od 5.000,00 € (37.372,50 kuna), osigurani iznos ili ostatak iznosa koristit će se za dodjelu potpora za mjeru „Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.

Na javni poziv mogu se javiti:

Pravne i fizičke osobe definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koje posluju i imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novalje, što uključuje trgovačka društva i obrte izuzev trgovačkih društava u kojima je Provoditelj osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnika/vlasnicu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

Obvezna dokumentacija za prijavu na javni poziv je

1.presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
2.potvrda porezne uprave o stanju duga (ne starija od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)
3.prilog 1. Izjava o prihvaćanju Općih uvjeta Javnog poziva
4.prilog 2. Izjava o potporama male vrijednosti (za trgovačka društva i obrte)
5.prilog 3. Izjava o privoli

Obveznoj dokumentaciji priložiti i dodatnu dokumentaciju koja je navedena u Programu za svaku mjeru pojedinačno.
Javni poziv raspisuje se dana 07. studenog 2023. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 10. studenog 2023. godine u 07,00 sati do 30. studenog 2023. godine do 15,00 sati.

Korisnici potpora po Javnom pozivu za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva u 2023. g od 17. travnja 2023. g. KLASA: 302-03/23-01/01 URBROJ: 2125-6-01/01-23-05, nisu prihvatljivi Prijavitelji.


Prijave koje nisu u skladu s navedenim neće se razmatrati.

Grad Novalja zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike dokumentacije, dostavljene elektroničkim putem. Grad Novalja će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu.

U slučaju nepotpune ili nejasne prijavne dokumentacije, Odjel će u postupku administrativne provjere prijava zatražiti pojašnjenje koje je podnositelj zahtjeva dužan dostaviti u roku od 3 dana. Zahtjev za pojašnjenje dostavlja se elektroničkim putem na e-mail adresu koja je navedena u Zahtjevu.

Zahtjevi za potpore iz ovog Javnog poziva rješavaju se redoslijedom zaprimanja do isteka roka koji je propisan ovim Javnim pozivom.
Zahtjevi za potpore podnose se preporučenom poštom, elektroničkim putem na e-mail adresu fondovi1@novalja.hr ili osobno na adresi Grada Novalje s naznakom:
Grad Novalja, Upravni odjel za komunalni sustav, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, uz naznaku:
Ne otvaraj – prijava na Javni poziv „RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE U 2023. GODINI“

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-mail adresu: fondovi1@novalja.hr ili osobno

Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim web stranicama Grada Novalje.

GRADONAČELNIK
Ivan Dabo


Dokumenti:


Podijeli:  


Top