×

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu ID UPU naselja Novalja

utorak, 07. svibnja 2024  |   Grad Novalja  |   412

Temeljem članka 104., a u svezi s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/20-01/02, Urbroj: 2125-6-01/01-24-70) od 06. svibnja 2024. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA NOVALJA


1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja, (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) trajati će 8 (osam) dana, započeti će 09. svibnja 2024. godine i završiti će 16. svibnja 2024. godine.

2. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.
Prijedlog Plana će biti dostupan i na Internet stranici Grada Novalje
(https://www.novalja.hr/61/prostorni_i_urbanisticki_planovi_u_izradi.html)

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se dana 14. svibnja 2024. godine (utorak) s početkom u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4.Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja ponovne javne rasprave (16. svibnja 2024. godine).
Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga plana koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog Plana.

5.Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi, u skladu sa člankom100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19 i 67/23) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o ponovnoj javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva,odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta Plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Klasa:350-03/20-01/02
Urbroj: 2125-6-04-02/01-24-71
Novalja, 07. svibnja 2024.

Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl. ing. arh., v.r.
Podijeli:  


Top