×

Obavijest ponovna javna rasprava ID UPU zone Dabi-Vidasi 2 dio

Petak, 07. Svibanj 2021  |   Grad Novalja  |   360

Temeljem članka 104., a u svezi s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/20-01/01, Urbroj: 2125/06-01/01-21-36) od 06. svibnja 2021. godine, Upravni odjel zaposlove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE DABI-VIDASI (2. DIO)


1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio) trajati će 8 (osam) dana, započeti će 11. svibnja 2021. godine i završiti će 18. svibnja 2021. godine.

2. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio) u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera vezanih uz COVID-19 (obvezna dezinfekcija ruku i nošenje zaštitne maske).
Prijedlog Plana će biti dostupan i na Internet stranici Grada Novalje
(https://www.novalja.hr/61/prostorni_i_urbanisticki_planovi_u_izradi.html).

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio) održati će se dana 12. svibnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji. Sudionici javnog izlaganja morat će se pridržavati svih epidemioloških mjera vezanih uz COVID-19 (obvezna dezinfekcija ruku i nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost, mjerenje temperature itd.). Ukoliko u vrijeme održavanja ponovne javne rasprave budu na snazi određene odluke, mjere ili zabrane vezano uz COVID-19, javno izlaganje će se održati ovisno o procjeni stanja na način sukladan odlukama i mjerama te uputama nadležnog Stožera civilne zaštite, o čemu će biti objavljena obavijest na službenoj web stranici Grada.

4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio) mogu se davati do zaključivanja ponovne javne rasprave (18. svibnja 2021. godine).

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana, u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

5.Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio),
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- dajup rijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o ponovnoj javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ilidokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Klasa: 350-03/20-01/01
Urbroj: 2125/06-04-02/01-21-37
Novalja, 07. svibnja 2021.

Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl. ing. arh., v.r.
Podijeli:  


Top