×

Prethodno savjetovanje za ev. broj nabave 212020 NMV

Četvrtak, 05. Ožujak 2020  |   Grad Novalja  |   493

Predmet: Prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbupostupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja. OIB: 85290822507
Evidencijski
brojnabave: 21/2020 NMV

Predmetnabave: JAVNARASVJETA NA PODRUČJU GRADA NOVALJE

Predmetje podijeljen na grupe:
- Grupa 1 – Širenje mreže javne rasvjetena području Grada Novalje u 2020. godini

- Grupa 2 - Usluge održavanja mreže javnerasvjete na području Grada Novalje za 2020. godinu

- Grupa 3 - Nabavka materijala zaodržavanje mreže javne rasvjete.

Otvoreni postupak javne nabave za Grupu 1 provest će se u mjesecu ožujku2020. g., dok će se otvoreni postupak javne nabave za Grupu 3 provesti umjesecu srpnju 2020. g

Za Grupu 2 provest će se odvojenipostupak jednostavne nabave sukladno članku 23. ZJN-a 2016 i Pravilnikuo provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Novalje(Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 17/17 ).

Datumpočetka prethodnog savjetovanja: 05. ožujka 2020. godine

Datumzavršetka prethodnog savjetovanja: 11. ožujka 2020.godine

Navodda li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekomsavjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima.
Naručitelj GradNovalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Ukupna procijenjena vrijednost svih grupa nabave iznosi: HRK bez PDV-a.
Ukupnaprocijenjena vrijednost nabave za sve Grupe iznosi: 745.000,00 kuna bez PDV-a

Procijenjenavrijednost po grupama predmeta nabave iznosi:
- Grupa1 – Širenje mreže javne rasvjete na području Grada Novalje u 2020. godini:400.000,00 HRK bez PDV-a,

- Grupa2 - Usluge održavanja mreže javne rasvjete na području Grada Novalje za 2020.godinu: 145.000,00 HRK bez PDV-a,

- Grupa3 - Nabavka materijala za održavanje mreže javne rasvjete: 200.000,00 HRK bezPDV-a.

Utu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) ipravilnika o planu nabave, registru ugovora prethodnom savjetovanju i analizitržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručitelj putem elektroničkog oglasnikajavne nabave u Republici Hrvatskoj ( u daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovajPoziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sapripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

Nadalje,javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka,nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju iprovedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvisavjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načelazabrane diskriminacije i transparentnosti.

Zainteresiranigospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan odsljedećih načina.
A. Putemsustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putemelektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr


Nakonprovedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasnikujavne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama iprijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima te pokrenuti postupak javne nabave.

Spoštovanjem,Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top