×

Javna rasprava o IV. IDPPUG Novalje

Utorak, 03. Prosinac 2019  |   Grad Novalja  |   380

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13,65/17, 114/18 i 39/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-02/18-01/06 ,Urbroj: 2125/06-01/01-19-23) od 03. prosinca 2019. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE


1. Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje trajati će 30 (trideset) dana, započeti će 09. prosinca 2019. godine i završiti će 07. siječnja 2020. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje održati će se dana 19. prosinca 2019. godine (četvrtak) s početkom u 11.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (07. siječnja 2020. godine).

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.


Klasa: 350-02/18-01/06
Urbroj: 2125/06-04-02/01-19-24
Novalja, 03. prosinca 2019.


Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl.ing.arh.,v.r.
Podijeli:  


Top