×

Javna rasprava UPU luke Drljanda

Četvrtak, 01. Kolovoz 2019  |   Grad Novalja  |   504

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13,65/17, 114/18 i 39/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/18-01/02, Urbroj: 2125/06-01/01-19-19) od 31. srpnja 2019. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUKE
OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG
ZNAČAJA – LUKA DRLJANDA

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Drljanda trajati će 30 (trideset) dana, započeti će 12. kolovoza 2019. godine i završiti će 10. rujna 2019. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Drljanda u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati i na web stranici: www.novalja.hr.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Drljanda održati će se dana 28. kolovoza 2019. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4.Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Drljanda mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (10. rujna 2019. godine).

5.Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravina način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Drljanda,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima zai zradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Klasa:350-03/18-01/02
Urbroj: 2125/06-04-02/01-19-20
Novalja, 01. kolovoza 2019.

Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl.ing.arh.,v.r.
Podijeli:  


Top