×

javna rasprava o prijedlogu ID UPU Dabi-Vidasi 2 dio

Ponedjeljak, 01. Veljača 2021  |   Grad Novalja  |   1

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/20-01/01, Urbroj: 2125/06-01/01-21-20) od 01. veljače 2021. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE DABI-VIDASI (2.DIO)


1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2.dio) trajati će 10 (deset) dana, započeti će 08. veljače 2021. godine i završiti će 17. veljače 2021. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2.dio) u prostorijama Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera vezanih uz COVID-19 (obvezna dezinfekcija ruku i nošenje zaštitne maske).
Prijedlog Plana će biti dostupan i na Internet stranici Grada Novalje (www.novalja.hr/Prostorno planiranje/Prostornii urbanistički planovi u izradi).

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2.dio) održati će se dana 16. veljače 2021. godine (utorak) s početkom u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.
Sudionici javnog izlaganja morat će se pridržavati svih epidemioloških mjera vezanih uz COVID-19 (obvezna dezinfekcija ruku i nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost, mjerenje temperature itd.). ukoliko u vrijeme održavanja javne rasprave budu na snazi određene odluke, mjere ili zabrane vezano uz COVID-19,j avno izlaganje će se održati ovisno o procjeni stanja na način sukladan odlukama i mjerama te uputama nadležnog Stožera civilne zaštite, o čemu će biti objavljena obavijest na službenoj web stranici Grada.

4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2.dio) mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (17. veljače 2021. godine).

5.Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2.dio),
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Akoj avnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Klasa: 350-03/20-01/01
Urbroj: 2125/06-04-02/01-21-21
Novalja, 01. veljače 2021.

Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl. ing. arh., v.r.
Podijeli:  


Top