×

Javni natječaj za davanje prostora u najam

Petak, 28 Travanj 2017   |    Grad Novalja   |    497

članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) Grad Novalja raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u najam poslovnog prostora sportskim udrugama
na području Grada Novalje

I.
Grad Novalja poziva sportske udruge da se prijave za dodjelu nefinancijske podrške u nekretnini namijenjenu udrugama koje provode projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće dobro u Gradu Novalji i koje imaju sjedište na području Grada Novalje.

II.
Predmet natječaja je derutan poslovni prostor u Zvonimirovoj ulici kč.br. 1033/4 k.o. Novalja I, površine 64 m2 koji se može koristiti isključivo u svrhu skladištenja opreme potrebne za obavljanje djelatnosti za koju je udruga registrirana.

III.
Određuje se početna najamnina za navedeni prostor u iznosu od 120,00 kuna godišnje s uključenim PDV-om.

IV.
Poslovni prostor daje se u najam u viđenom stanju, te je isti potrebno urediti vlastitim sredstvima.


V.
Ponuda za natječaj mora sadržavati:
- podatke o natjecatelju (naziv, sjedište, OIB, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje)
- djelatnost koju natjecatelj obavlja
- iznos ponuđene godišnje najamnine.

VI.
Ponudi se prilažu sljedeći dokazi:
- izvadak iz registra udruga RH, ne stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
- dokaz da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju iz proračuna Grada Novalje (Potvrda upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave).

VII.
Ugovor o najmu sklapa se na vrijeme od 5 (pet) godina.
Grad Novalja zadržava pravo jednostrano raskinuti najam poslovnog prostora u slučaju donošenja odluke o prenamjeni poslovnog prostora, uz raskidni rok od 60 (šezdeset) dana, bez mogućnosti povrata uloženih sredstava.VIII.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja osobno u pisarnici Grada Novalje ili preporučenom pošiljkom na adresu Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, s naznakom „Javni natječaj za sportske udruge 2017. - ne otvaraj“.

IX.
Prihvatljivom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja.

X.
Grad Novalja zadržava pravo poništenja natječaja u svako doba do donošenja odluke o odabiru.

XI.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 053/662-270 ili na e-mail tajnik@novalja.hr.Grad Novalja


KLASA:372-01/17-01/3
UR.BROJ:2125/06-01/01-17-02
Novalja, 28. travnja 2017. godine
Podijeli:  


Top