×

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO 2023

utorak, 26. rujna 2023  |   Grad Novalja  |   23

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: 230-01/23-01/,UR.BROJ: 2125-06-01/01-23-1 od 30. siječnja 2023.g) i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-16-1od 13. travnja 2016. godine i KLASA: 403-04/18-01/01,UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. godine), raspisuje

II. JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Grada Novalje u 2023. godini


* Tekst natječaja i pripadajući obrasci nalaze se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top