×

PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA

Petak, 18. Ožujak 2022  |   Grad Novalja  |   41

Temeljem članka 4. i članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15 i 37/21) i članka 2. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Novalje za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: 230-01/22-01/02, URBROJ: 2125-06-01/01-22-1, gradonačelnik Grada Novalje donosiO D L U K U
o produženju roka za prijavu na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje u 2022.g.

Članak 1.
Produžuje se rok za prijavu na Javni natječaj za financiranje projekata udruga, KLASA: 230-01/22-01/04,URBROJ2125-06/04/01-22-1 od dana 18. veljače 2022. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Grada Novalje.

Članak 2.
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 18. veljače 2022. do 18. travnja 2022. godine. Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili programa, donošenje odluka o financiranju projekata ili programa čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje provest će se najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka natječaja.

Članak 3.
Ostale točke Javnog natječaja objavljenog dana 18. veljače 2022. godine na službenoj stranici Grada Novalje – www.novalja.hr ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.KLASA: 230-01/22-01/02
URBROJ: 2125-06-01/01-22-2

Novalja, 18. ožujka 2022. godine
Podijeli:  


Top