×

IZMJENA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO

Petak, 18. Ožujak 2022  |   Grad Novalja  |   524

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: 230-01/22-01/02, UR.BROJ: 2125-06-01/01-22-1od 16. veljače 2022. g) i Odluke o produženju roka za prijavu na Javni natječaj za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje KLASA: 230-01/22-01/02, URBROJ: 2125-06-01/01-22-2 od 18.ožujka 2022.godine, donosi
IZMJENU JAVNOG NATJEČAJA
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Grada Novalje u 2022. godini


I.
U Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje u 2022.godini KLASA:230-01/22-01/04, UR.BROJ:2125-06-04/01-22-1 od 18. veljače2022. godine (daljnjem tekstu: Javni natječaj) točka V. mijenja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijava počinje teći od 18. veljače 2022. do 18. travnja 2022. godine. Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili programa, donošenje odluka o financiranju projekata ili programa čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje provest će se najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka natječaja.“

II.
Ostale točke javnog natječaja objavljenog dana 18. veljače 2022. godine na službenoj stranici Grada Novalje – www.novalja.hr ostaju nepromijenjene.

III.
Ova Izmjena Javnog natječaja stupa na snagu danom donošenja.

(Tekst Odluke i dodaci se nalaze u privitku)


Dokumenti:


Podijeli:  


Top