×

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO

Petak, 18. Veljača 2022  |   Grad Novalja  |   13

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA:230-01/22-01/02, UR.BROJ: 2125-06-01/01-22-1od 16. veljače 2022.g) i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Novalje ( KLASA:402-04/16-01/01, UR.BROJ :2125/06-01/01-16-1od 13. travnja 2016. godine i KLASA:403-04/18-01/01,UR.BROJ:2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. godine), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Grada Novalje u 2022. godini
Potrebni obrasci se nalaze u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top