×

Javni natječaj za financiranje udruga

Ponedjeljak, 18 Veljača 2019  |   Grad Novalja  |   6

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: 402-04/19-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-19-1 od 28. siječnja 2019.g.) i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA: 403-04/18-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. godine), raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje u 2019. godini


Dokumenti:


Podijeli:  


Top