×

Odluka o dodjeli sredstava udrugama za financiranje programa

Ponedjeljak, 16. Kolovoz 2021  |   Grad Novalja  |   7

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-16-1od 13. travnja 2016.g. i KLASA: 402-04/16-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018.g.) u daljnjem tekstu - Pravilnik, članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" br. 8/21) i članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i Ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine", br. 26/15 i 37/21) gradonačelnik Grada Novalje dana 13. kolovoza 2021. g., donosi


ODLUKU
o dodjeli sredstava za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje za 2021. godinu


Dokumenti:


Podijeli:  


Top