×

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA 2023

ponedjeljak, 27. studenoga 2023  |   Grad Novalja  |   40

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-16-1od 13. travnja 2016.g. i KLASA: 402-04/16-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. g.) u daljnjem tekstu - Pravilnik, članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" broj 8/21 i 31/21), članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i Ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine", broj 26/15 i 37/21) gradonačelnik Grada Novalje dana 27. studenoga 2023. g. donosi
ODLUKU
o dodjeli sredstava za financiranje programa / projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje za 2023. godinu


*Tekst odluke nalazi se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top