×

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO 2024

utorak, 06. veljače 2024  |   Grad Novalja  |   131

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA:230-01/24-01/02, UR.BROJ: 2125-06-01/01-24-1od 05. veljače 2024.g) i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Novalje ( KLASA:402-04/16-01/01,UR.BROJ :2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA:403-04/18-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24.siječnja 2018. godine), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Grada Novalje u 2024. godini


* Tekst javnog poziva i pripadajuća dokumentacija nalaze se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top