×

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE ŽG 17-21

petak, 16. lipnja 2023  |   Grad Novalja  |   45

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" broj 8/21) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 06. srpnja 2021. godine, donosi
Podijeli:  
Top