×

STATUT GRADA NOVALJE ŽG 8-21 31-21

ponedjeljak, 03. svibnja 2021  |   Grad Novalja  |   399

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 32.Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" Ličko senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14-pročišćeni tekst, 16/16, 4/18, 20/19 i18/20) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. g., donosi

STATUT GRADA NOVALJE
Podijeli:  
Top