Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 lipanj 2018
Ponedjeljak, 17 Srpanj 2017   Grad Novalja   Pregleda: 26

Odluka-procj.utjecaja na okoliš - II.IiD PPUG Novalje

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodnenovine" broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. Uredbe o strateškojprocjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17)i članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županijebroj 12/09, 7/13, 10/13 i 18/13, 5/!4 – pročišćeni tekst i 16/16), gradonačelnikGrada Novalje, dana 17.srpnja 2017.godine, donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja naokoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje.